Organizační řád

Kroužky

Přihlašování

Přihlašování je možné papírovou přihláškou odevzdanou lektorovi. Placení je možné převodem nebo hotově.            

Zrušení účasti na kroužku

Zrušení účasti je možné v případě dlouhodobé nemoci delší než 1 měsíc na základě potvrzení lékaře. V tom případě vám vrátíme zbývající část maximálně však 80% kurzovného. Je možné za sebe najít náhradníka, v tom případě vyplní přihlášku a vyřeší to osobně předsedkyně spolku.       

Neúčast na kroužku

V případě, že se dítě nebude/nemá účastnit na kroužku pište lektorům nejlépe sms.

Další postup se liší:

- dítě chodí samo, ale nedorazí 

- pokud nedostaneme info předem, budeme vám volat, pokud se vám nedovoláme do 10 minut, situaci vyhodnotíme a bude-li hrozit podezření na závažné riziko, budeme kontaktovat policii.

Převzetí/Předání s doprovázející osobou

Podporujeme u dětí samostatnost, takže doporučujeme je co nejvíce nechat jednat a pohybovat se samotné. Pokud je bude přebírat doprovázející osoba, účastník by měl vědět, kdo ho může převzít a kdo ne, tuto informaci prosím vyplňte do přihlášky. V případě pochybností budeme volat rodiče/zákonného zástupce a čekat s dítětem dokud se situace nevyjasní. Pokud znáte osoby, které převzetí provádět nesmějí, předejte lektorovi písemnou/emailovou žádost s uvedením těchto osob. 

Komunikace

Komunikace s lektory je možná emailem nebo telefonicky v pracovní dny 9.00-18.00 .V případě víkendové akce je komunikace možná 24 hodin denně, doporučujeme ji ale používat co nejméně, důvodem víkendových akcí je především výchova k samostatnosti.O průběhu kroužku budete informováni 2x za pololetí (cca polovina listopadu, polovina ledna) emailem. V případě nutnosti budete informováni telefonicky/emailem ihned.

Na vědomí 

Spolek neručí za odložené věci v prostoru, kde se konají kroužky/kurzy, pokud není řečeno jinak. V době svátků a školních prázdnin se lekce nekonají a budou nahrazeny po doběhnutí řádných lekcí, obvykle v lednu. Spolek bude zpracovávat osobní údaje účastníků a jejich rodičů/zákonných zástupců uvedených na přihlášce a dalších formulářích za účelem plnění svých zákonných a smluvních povinností v souladu se zákonem na ochranu osobních dat. Spolek bude pořizovat na svých aktivitách zvukové a obrazové záznamy, jež budou použity na propagaci Spolku.

Účastník akce/kroužku/kurzu

Účastník se zavazuje respektovat lektora i ostatní účastníky. Účastník se zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti. V případě nedodržení bude seznámen lektorem s potenciálními důsledky, za něž pak nese adekvátní odpověnost. V případě opakovaného narušení bezpečnosti skupiny budou informováni rodiče/zákonní zástupci. Pokud se bude situace opakovat může být účastník vyloučen z kroužku bez nároku vrácení peněz.

Lektor/Instruktor

Je odpovědný za řádné převzetí a předání dětí doprovázející osoby. Je primárně odpovědný za vytvoření bezpečného prostředí a to jak fyzicky, tak sociálně. Je odpovědný za vytvoření inspirujícího prostředí pro zdravý rozvoj účastníků. V případě nemoci nebo jiné indispozice se pokusí zajistit za sebe náhradu z řad ostatních lektorů. Nepodaří-li se to, informuje všechny dotčené strany (rodiče/zákonní zástupci) o zrušení lekce nejpozději do 12.00 daného dne. Lektor nahradí zrušenou hodinu náhradní lekcí po doběhnutí řádných lekcí, obvykle v lednu.